Кафедра иностранных и латинского языков


Перейти к содержанию

Главное меню:


Контрольные вопросы на ИМК

Секция латинского языка

Контрольні питання з курсу латинської мови та основ медичної термінології.


Змістовий модуль 1 . Фонетика. Структура анатомо-гістологічних термінів.
1. Історія латинської мови, її значення та місце у медичній термінології.
2. Латинський алфавіт. Вимова букв та буквосполучень.
3. Довгота та короткість голосних. Правила наголосу.
4. Поняття про термін та термінологічну систему.
5. Іменник. Граматичні категорії іменника: рід, число, відмінок. 6. Визначення роду іменників.
7. Визначення відміни іменників.
8. Визначення основи іменників.
9. Словникова форма іменника.
10. Відмінкові закінчення називного та родового відмінків.
11. Прикметник в анатомо-гістологічній термінології. Граматичні категорії прикметника: Рід, число, відмінок.
12. Дві групи прикметників.
13. Словникова форма прикметника.
14. Принцип узгодження прикметників з іменниками. Узгоджене означення.
15. Ступені порівняння прикметників та їх вживання в анатомо-гістологічній термінології.
16. Морфологічна та синтаксична структура анатомо-гістологічних термінів.
17. Моделі побудови та методика перекладу анатомо-гістологічних термінів.

Змістовий модуль 2 . Системне вивчення іменників та прик-метників як засіб побудови анатомо-гістологічних термінів
1. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни.
2. Прийменники. Найбільш вживані прийменники з Acc. i Abl.
3. ІІ відміна іменників. Винятки з роду.
4. Особливості відмінювання іменників середнього роду.
5. Суфікси іменників І та ІІ відміни
6. Грецькі іменники ІІ відміни.
7. Прикметники І групи. Відміна прикметників І групи.
8. Суфікси прикметників І групи.
9. Дієприкметники минулого часу у складі анатомо-гістологічної термінології.

Змістовий модуль 3 . Системне вивчення іменників ІІІ відміни.
1. ІІІ відміна іменників, їх родові закінчення, ознаки та характеристика основ.
2. Типи відмінювання іменників ІІІ відміни.
3. Іменники чоловічого роду ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Приголосний тип відмінювання.
4. Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Мішаний тип відмінювання.
5. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Голосний тип відмінювання.
6. Особливості відмінювання іменника vas, vasis n.
7. Грецькі іменники ІІІ відміни.
8. Структура назв м'язів за їх функцією.
9. Прикметники ІІ групи. Прикметники з одним, двома, трьома родовими закінченнями.
10. Суфікси прикметників ІІ групи.
11. Дієприкметники теперішнього часу у анатомо-гістологічній термінології.
12. Іменники IV та V відмін. Їх вживання в анатомічній термінології.
13. Система закінчень називного (Nom.) та родового (Gen.) відмінків іменників та прикметників всіх відмін.

Змістовий модуль 4 . Лексичне та аналітико-синтаксичне опрацювання клінічних термінів.
1. Склад клінічної термінології. Значення клінічного терміна.
2. Структура клінічних термінів.
3. Проті клінічні терміни.
4. Прийоми транслітерації у системі простих клінічних термінів (грецьких іменників І-ІІІ відмін та латинські суфіксальні іменники ІІІ відміни).
5. Структура багатослівного клінічного терміна та порядок слів у терміні-словосполученні.
6. Складні клінічні терміни.
7. Моделі побудови складних клінічних термінів.
8. Поняття про терміноелементи. Початкові та опорні (кінцеві) терміноелементи.
9. Транслітерація початкових та кінцевих терміноелементів.
10. Префіксація та суфіксація у клінічній термінології.
11. Моделі побудови похідних клінічних термінів. Принципи транслітерації.

Змістовий модуль 5 . Лексико-синтаксичне забезпечення вивчення Державної Фармакопеї та рецептурної термінології.
1. Склад фармацевтичної термінології.
2. Назви найуживаніших лікарських форм.
3. Структура рецептурного терміна.
4. Узгоджене та неузгоджене означення у фармацевтичних термінах та його місце у складі багатослівного фармацевтичного терміна.
5. Вживання прийменників у рецептах. Професійні вислови з прийменниками.
6. Тривіальні назви лікарських речовин .
7. Принципи побудови сучасних тривіальних назв лікарських речовин.
8. Поняття про частотні відрізки.
9. Частотні відрізки анатомічного, фізіологічного, терапевтичного, хімічного та фармакологічного значення.
10. Дієслово. Граматичні категорії дієслова.
11. Утворення форм наказового та умовного способів дієслова в рецептах.
12. Вживання форм наказового та умовного способів дієслова в рецептах. Професійна фразеологія з дієсловами.
13. Дієслово fio, fieri в рецептурних висловах.
14. Рецепт як документ. Структура рецепта.
15. Латинська (основна) частина рецепта. Правила складання основної частини рецепта.
16. Грамматична структура рецептурного рядка.
17. Дві моделірецептурних прописів.
18. Розгорнуті та скорочені прописи.
19. Позначення доз в рецептах.
20. Хімічна номенклатура: назви хімічних елементів та кислот.
21. Відповідність латинських та українських суфіксів у назвах кислот.
22. Хімічна номенклатура: назви оксидів, солей та складних ефірів.
23. Відповідність латинських та українських афіксів у назвах аніонів солей.
24. Числівник. Числівники-префікси в рецептурних назвах.
25. Тривіальні назви вітамінних препаратів.
26. Додаткові написи в рецептах.
27. Ботанічна номенклатура.
28. Біномінальна система ботанічних назв рослин. Вживання ботанічних назв у фармакології.
29. Назви рослин у номенклатурі лікарської сировини.
30. Скорочення в рецептах.


Назад к содержанию | Назад к главному меню