Кафедра иностранных и латинского языков


Перейти к содержанию

Главное меню:


Критерии оценивания знаний, умений и навыков

Секция иностранных языков

КРИТЕРІЇ
оцінювання знань, умінь та навичок студентів
на підсумковому модульному контролю з іноземних мови

(МОДУЛЬ 1, 2)1. Тестовий контроль


Оцінка

Кількість правильних відповідей

Кількість правильних відповідей (%)

Кількість неправильних відповідей

Кількість неправильних відповідей (%)

5

86-77

100-90

0-9

0-10

4

76-65

89-75

10-21

11-25

3

64-52

74-60

22-34

26-40

2

51 і менше

59 і менше

35 і більше

41 і більше

2. Усна лексична тема

Обсяг мовлення за темою встановлює 15-17 речень. Вони мають бути простими поширеними та складними з використанням граматичних структур і словникового запасу у відповідності до комунікативного завдання.


Оцінка

Характеристика змісту переказів/висловлювань (усних і письмових)

5

Студент вміє без підготовки логічно і в заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію в межах вивчених тем, використовуючи складні граматичні структури і різноманітні лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, практично не допускаючи при цьому помилок. Дотримується правильного інтонаційного малюнку, не допускає фонематичних помилок, усі звуки в потоці висловлювання вимовляються правильно.

4

Студент вміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, демонструє достатній словниковий запас, в основному відповідний до поставленого комунікативного завдання, однак у наявності є деякі труднощі при підборі слів і окремі недоліки в їх використанні. Використовує складні граматичні структури і різноманітні лексичні одиниці, допускаючи помилки, які не утруднюють розуміння. Дотримується правильного інтонаційного малюнку, не допускає фонематичних помилок, усі звуки в потоці висловлювання вимовляються правильно.

3

Студент вміє в основному логічно побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію в межах вивчених тем, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас, у деяких випадках недостатній для виконання поставленого комунікативного завдання. Вживає елементарні граматичні структури та прості непоширені речення. Допускає багато помилок, які утруднюють розуміння. Є деякі грубі фонематичні помилки, звуки в потоці мовлення у більшості випадків вимовляються правильно, інтонаційний малюнок у цілому правильний.

2

Студент володіє словниковим запасом, недостатнім для виконання поставленого комунікативного завдання в межах вивчених тем. Неправильно використовує граматичні структури, робить багато лексичних помилок. Мовлення практично не приймається на слух із-за великої кількості фонематичних помилок і неправильного вимовляння багатьох звуків.

КРИТЕРІЇ
оцінювання знань, умінь та навичок студентів
на підсумковому модульному контролю з іноземних мови

за професійним спрямуванням
(МОДУЛЬ 1)

1. Тестовий контроль

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Кількість правильних відповідей (%)

Кількість неправильних відповідей

Кількість неправильних відповідей (%)

5

73-66

100-90

0-7

0-10

4

65-55

89-75

8-18

11-25

3

54-44

74-60

19-29

26-40

2

43 і менше

59 і менше

30 і більше

41 і більше

2. Переклад наукового медичного тексту
Обсяг оригінального медичного тексту – 1200 друкованих знаків.

Оцінка

Характеристика змісту перекладу

«5»

Студент дає адекватний переклад повного обсягу тексту. Передає точний зміст тексту практично без утрат смислової інформації вихідного тексту. Текст перекладу побудований стилістично бездоганно.

«4»

Студент дає цілком адекватний переклад повного обсягу тексту, але наявні деякі перекладацькі помилки, які не приводять до утрати смислової інформації вихідного тексту. Текст перекладу побудований стилістично правильно. Окремі стилістичні недоліки не утруднюють розуміння та сприйняття тексту.

«3»

Студент дає повний або частковий переклад тексту. Переклад має деяку кількість перекладацьких помилок (утрати інформації, стилістичні помилки), які ускладнюють розуміння та сприйняття тексту.

«2»

Студент дає неадекватний переклад тексту. Переклад має значну кількість перекладацьких помилок. Текст перекладу побудований стилістично неправильно.

3. Усна лексична тема

Обсяг мовлення за темою встановлює 15-17 речень. Вони мають бути простими поширеними та складними з використанням граматичних структур і словникового запасу у відповідності до комунікативного завдання.


Оцінка

Характеристика змісту переказів/висловлювань
(усних і письмових)

5

Студент вміє без підготовки логічно і в заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію в межах вивчених тем, використовуючи складні граматичні структури і різноманітні лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, практично не допускаючи при цьому помилок. Дотримується правильного інтонаційного малюнку, не допускає фонематичних помилок, усі звуки в потоці висловлювання вимовляються правильно.

4

Студент вміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, демонструє достатній словниковий запас, в основному відповідний до поставленого комунікативного завдання, однак у наявності є деякі труднощі при підборі слів і окремі недоліки в їх використанні. Використовує складні граматичні структури і різноманітні лексичні одиниці, допускаючи помилки, які не утруднюють розуміння. Дотримується правильного інтонаційного малюнку, не допускає фонематичних помилок, усі звуки в потоці висловлювання вимовляються правильно.

3

Студент вміє в основному логічно побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію в межах вивчених тем, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас, у деяких випадках недостатній для виконання поставленого комунікативного завдання. Вживає елементарні граматичні структури та прості непоширені речення. Допускає багато помилок, які утруднюють розуміння. Є деякі грубі фонематичні помилки, звуки в потоці мовлення у більшості випадків вимовляються правильно, інтонаційний малюнок у цілому правильний.

2

Студент володіє словниковим запасом, недостатнім для виконання поставленого комунікативного завдання в межах вивчених тем. Неправильно використовує граматичні структури, робить багато лексичних помилок. Мовлення практично не приймається на слух із-за великої кількості фонематичних помилок і неправильного вимовляння багатьох звуків.

КРИТЕРІЇ
оцінювання знань, умінь та навичок студентів
на підсумковому модульному контролю з іноземних мови
за професійним спрямуванням
(МОДУЛЬ 2)

1. Тестовий контроль

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Кількість правильних відповідей (%)

Кількість неправильних відповідей

Кількість неправильних відповідей (%)

«5»

54-49

100-90

0-5

0-10

«4»

48-41

89-75

6-13

11-25

«3»

40-32

74-60

14-22

26-40

«2»

31 і менше

59 і менше

23 і більше

41 і більше

2. Переклад оригінального медичного тексту за фахом
Обсяг оригінального медичного тексту – 1200 друкованих знаків.

Оцінка

Характеристика змісту перекладу

«5»

Студент дає адекватний переклад повного обсягу тексту. Передає точний зміст тексту практично без утрат смислової інформації вихідного тексту. Текст перекладу побудований стилістично бездоганно.

«4»

Студент дає цілком адекватний переклад повного обсягу тексту, але наявні деякі перекладацькі помилки, які не приводять до утрати смислової інформації вихідного тексту. Текст перекладу побудований стилістично правильно. Окремі стилістичні недоліки не утруднюють розуміння та сприйняття тексту.

«3»

Студент дає повний або частковий переклад тексту. Переклад має деяку кількість перекладацьких помилок (утрати інформації, стилістичні помилки), які ускладнюють розуміння та сприйняття тексту.

«2»

Студент дає неадекватний переклад тексту. Переклад має значну кількість перекладацьких помилок. Текст перекладу побудований стилістично неправильно.

3. Анотування тексту

Обсяг оригінального медичного тексту – 1500 друкованих знаків.


Оцінка

Характеристика змісту анотування

«5»

Студент має дати повний обсяг анотування. Вміє узагальнювати зміст прочитаного, відокремлювати основну інформацію тексту і визначати необхідну інформацію. Адекватно використовує кліше (мовні штампи, які допомагають в побудові анотування). Логіка висловлювання відповідає змісту тексту. Висловлювання відзначається багатством словника, граматичною правильністю, точністю слововживання, стилістичною адекватністю.

«4»

Студент створює досить повне і зв’язне, осмислене, у цілому, вдале висловлювання, вміло добирає лексичні засоби, проте допускає окремі недоліки: деяка непослідовність викладу, відсутнє співвідношення основної та другорядної інформації, має деякі труднощі в доборі лексики, є незначна кількість мовленнєвих помилок, які не утруднюють розуміння інформації.

«3»

Усне висловлювання за обсягом становить не менше половини від норми, виклад тексту непослідовний, характеризується незавершеністю, студент не завжди вдало добирає слова, не виділяє головну інформацію, бракує єдиного стилю висловлювання, наявна значна кількість мовленнєвих помилок, які утруднюють розуміння інформації.

«2»

Студент допускає помилки в побудові речень, будує лише окремі фрагменти висловлювання, висловлювання не є завершеним текстом, виклад не послідовний, відсутні кліше, пропущено фрагменти інформації, важливі для розуміння думки, лексика збідніла, наявна велика кількість мовленнєвих помилок.

4. Усна лексична тема

Обсяг мовлення за темою встановлює 12-15 речень.


Оцінка

Характеристика змісту переказів/висловлювань

«5»

Студент без підготовки логічно і в заданому обсязі будує монологічне висловлювання в межах вивчених тем, використовуючи складні граматичні структури і різноманітні лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, практично не допускаючи при цьому помилок. Дотримується правильного інтонаційного малюнку, не допускає фонематичних помилок, усі звуки в потоці висловлювання вимовляються правильно.

«4»

Студент логічно висловлюється у межах вивчених тем, демонструє достатній словниковий запас, в основному відповідний до поставленого комунікативного завдання, однак у наявності є деякі труднощі при підборі слів і окремі недоліки в їх використанні. Використовує складні граматичні структури і різноманітні лексичні одиниці, допускаючи помилки, які не утруднюють розуміння. Дотримується правильного інтонаційного малюнку, не допускає фонематичних помилок, усі звуки в потоці висловлювання вимовляються правильно.

«3»

Студент в цілому логічно будує монологічне висловлювання в межах вивчених тем, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас, у деяких випадках недостатній для виконання поставленого комунікативного завдання. Вживає елементарні граматичні структури та прості непоширені речення. Допускає багато помилок, які утруднюють розуміння. Є деякі грубі фонематичні помилки, звуки в потоці мовлення у більшості випадків вимовляються правильно, інтонаційний малюнок у цілому правильний.

«2»

Студент володіє словниковим запасом, недостатнім для виконання поставленого комунікативного завдання в межах вивчених тем. Неправильно використовує граматичні структури, робить багато лексичних помилок. Мовлення практично не приймається на слух через велику кількість фонематичних помилок і неправильного вимовляння багатьох звуків


Назад к содержанию | Назад к главному меню